Rychlé provedení!

Doručeno přímo na adresu příjemce

Každý dárek je personalizovaný fotkou nebo textem

Rychlé provedení!

Super rychlá přeprava! Většina dárků objednaných před 16:00 je odeslána v ten samý den!

Doručeno přímo na adresu příjemce

Všechny dárky s fotografií a textem. Naše výrobky jsou takové jedinečné, právě proto, že si je navrhl právě ty. Perfektní dárky pro všechny příležitosti, dokonce i jako maličkost, např. když chceš poděkovat nebo ti někdo chybí.

Každý dárek je personalizovaný fotkou nebo textem

Udělej dojem na své blízké jedinečným dárkem, i když ho nemůžeš dát osobně. Potěš svou rodinu, přátele a známé osobním dárkem doručením na tebou vybranou adresu nebo dokonce přímo do poštovní schránky bez nutnosti vyzvednutí.

Podmínky použití index

 1. Článek 1
 2. Článek 2
 3. Článek 3
 4. Článek 4
 5. Článek 5
 6. Článek 6
 7. Článek 7
 8. Článek 8
 9. Článek 9
 10. Článek 10
 11. Článek 11
 12. Článek 12
 13. Článek 13
 14. Článek 14
 15. Článek 15
 16. Článek 16
 17. Článek 17
 18. Článek 18

Podmínky použití

Článek 1 - Definice

V tomto dokumentu jsou definovány následující termíny:
 1. Obchodník: Fyzická nebo právnická osoba, která nabízí spotřebitelům a společnostem produkty a / nebo služby na dálku;
 2. Smluvní strana:
  • Fyzická osoba, která neplní své profesní postavení nebo společnost a uzavírá s obchodníkem vzdálenou smlouvu;
  • Fyzická nebo právnická osoba, která jedná jménem své profesní pozice nebo společnosti a uzavírá s obchodníkem vzdálenou dohodu;
 3. Vzdálená dohoda: Smlouva uzavřená výhradně s použitím jednoho nebo více prostředků vzdálené komunikace pro vzdálený prodej produktů a / nebo služeb v rámci systému zavedeného obchodníkem. Smluvní strana pověřuje YourSurprise.com, aby vytvořila a poslala jeden nebo více produktů prostřednictvím webových stránek YourSurprise.co.uk;
 4. Doba reflexe: Termín, ve kterém může smluvní strana využít svého práva na odstoupení od smlouvy;
 5. Právo na odstoupení od smlouvy: Smluvní strana má možnost vypovědět smlouvu na dálku v období reflexe;
 6. Den: Kalendářní den;
 7. Doba trvání transakce: Vzdálená dohoda týkající se opakovaného dodání produktů a / nebo služeb, pro které je závazek k dodávce a / nebo závazek k poskytování služeb rozložen v čase;
 8. Trvalý datový nosič: Jakékoli prostředky, které umožňují smluvní straně nebo obchodníkovi ukládat osobní údaje způsobem, který umožňuje kdykoli v budoucnu přístup k nezměněné verzi těchto informací.
Článek 2 - Identita obchodníka

YourSurprise.com B.V .: Vystupující pod jménem: YourSurprise.com
(Klikněte zde pro více informací o právní formě" "BV" ")

Fyzická adresa:
Gouwepoort 3
4301RZ Zierikzee
Nizozemsko

Telefonní číslo: 228 880 591
Úřední hodiny:
Pondělí až pátek od 8:30 do 17:30
E-mailová adresa:

Číslo obchodní komory: 22057264 (Klikněte zde pro více informací o tomto čísle Komory )
Identifikační číslo pro DPH: NL.820845437B01

Bankovní spojení:
Rabobank
YourSurprise.com
Kód BIC: RABONL2U
IBAN Nr .: NL36 RABO 0160 5957 11
Článek 3 - Použitelnost

Doporučeno: Produkty z webu YourSurprise.com jsou personalizované, a proto nemusí být vráceny.
 1. Tyto obchodní podmínky platí pro obchodníky celé akcie a pro každou vzdálenou smlouvu uzavřenou mezi obchodníkem a smluvní stranou.
 2. Před uzavřením vzdálené dohody bude text tohoto dokumentu zpřístupněn smluvní straně. Pokud by to nebylo rozumně možné, před uzavřením vzdálené smlouvy bude smluvní straně sdělena skutečnost, že obchodní podmínky jsou k dispozici obchodníkovi, a pokud si smluvní strana přeje mít kopii, ta může být zaslána co nejrychleji bez nákladů.
 3. V případě, že to není rozumně možné, před uzavřením vzdálené smlouvy bude skutečnost, že obchodní podmínky jsou k dispozici u obchodníka, sdělena smluvní straně a pokud si smluvní strana přeje mít kopii, ta může být zaslána co nejrychleji bez nákladů. Pokud je vzdálená smlouva uzavřena elektronicky, pak rozdíně od výše uvedeného pododstavce bude před uzavřením vzdálené smlouvy text těchto smluvních podmínek elektronicky zpřístupněn smluvní straně tak, aby smluvní strana jednoduše mohla uložit informace na trvanlivém datovém nosiči. V případě, že to není rozumně možné, před uzavřením vzdálené smlouvy bude skutečnost, že podmínky lze prohlížet elektronicky, sdělena smluvní straně, a pokud si smluvní strana přeje mít elektronickou kopii, ta může být zaslána co nejrychleji bez nákladů.
 4. V případě, že by k těmto obchodním podmínkám a podmínkám měly být použity specifické podmínky týkající se výrobku a / nebo služby, zůstávají použitelné i druhé a třetí dílčí články a v případě, že některé podmínky jsou v rozporu, může se smluvní strana odvolat na příslušné podmínky nejvýhodnější pro smluvní stranu.
 5. Je-li doručeno vadné zboží, musí smluvní strana kontaktovat společnost YourSurprise.com telefonicky (228 880 59), emailem l> (support@yoursurprise.cz) nebo chatem.
Článek 4 - Produkty
 1. Pokud má výrobek omezenou platnost nebo podmínky s ním spojené, je to výslovně uvedeno v popisu výrobku.
 2. Výrobky a / nebo služby jsou doplněny úplným a přesným popisem nabízené položky. Popis je dostatečně podrobný, aby umožnil smluvní straně produkt adekvátně vyhodnotit. Pokud obchodník používá obrázky, bude to spolehlivé zobrazení nabízeného produktu a / nebo služby. Zdánlivé chyby nebo chyby v nabízených položkách obchodníka právně nezavazují.
 3. Každý popis položky obsahuje dostatek informací o tom, že smluvní straně je jasné, jaká práva a povinnosti jsou spojeny s přijetím nabízeného produktu a / nebo služby. Patří mezi ně:
  • Cena včetně daní;
  • Jakékoli související náklady na přepravu;
  • Způsob, jakým má být dohoda uzavřena, a opatření nezbytná k tomu;
  • Použitelnost jakéhokoli práva na odstoupení od smlouvy;
  • Způsob platby, odeslání nebo provedení smlouvy;
  • Období, ve kterém je přijetí nabídky včetně ceny v platnosti;
  • Sazby pro vzdálenou komunikaci by měly být kalkulovány na základě jiných metod než základní sazby;
  • Jak může smluvní strana přistoupit k dohodě, pokud by dohoda byla uzavřena po jejím uzavření;
  • Jak má smluvní strana přístup k informacím o uzavření smlouvy o úkonech, které nejsou pro smluvní stranu žádoucí, a způsobu, jakým může smluvní strana tuto smlouvu před jejím uzavřením zrušit;
  • Jakékoli jiné jazyky než angličtina, ve kterých může být uzavřena dohoda;
  • Kodex chování, který zavazuje obchodníka, a způsob, jakým může být tento kodex chování zpřístupněn elektronickou cestou smluvní stranou; a
  • Minimální doba trvání dohody na dálku, pokud by dohoda zahrnovala nepřetržité nebo pravidelné dodávky produktů a / nebo služeb.
Článek 5 - Smlouva
 1. Smlouva, podmíněná smlouvou uvedenou v pododstavci 5.4, vstoupí v platnost okamžikem, kdy smluvní strana přijme nabízený produkt a / nebo službu a splní související podmínky.
 2. Pokud smluvní strana smlouvu přijala elektronicky, obchodník neprodleně potvrdí přijetí přijetí elektronicky. Smluvní strana může smlouvu zrušit, dokud nebude potvrzeno přijetí.
 3. Pokud je smlouva uzavřena elektronicky, obchodník podnikne nezbytné technologické a organizační kroky k ochraně předávání dat a zajistí, aby se tak stalo v bezpečném webovém prostředí. Pokud se smluvní strana rozhodne pro elektronickou platební metodu, obchodník rovněž přijme příslušná bezpečnostní opatření.
 4. Obchodník může v rámci zákonných limitů shromažďovat informace o schopnosti smluvní strany plnit platební závazky, jakož i další skutečnosti a faktory, které nesou odpovědnost za uzavírání smlouvy na dálku. Pokud má obchodník na základě těchto informací důvody neuzavřít smlouvu, je obchodník ze zákona oprávněn odmítnout objednávku nebo žádost nebo připojit zvláštní podmínky k plnění objednávky nebo žádosti.
 5. Obchodník bude spolu s produktem a / nebo službou poskytovat smluvní straně následující informace, a to buď písemně, nebo takovým způsobem, aby smluvní strana mohla snadno uložit informace na trvalém nosiči dat:
  • Fyzická adresa sídla obchodníků, kde může smluvní strana podat stížnost;
  • Podmínky, za kterých může smluvní strana využít svého práva na odstoupení od smlouvy, jakož i jasné označení, kdy se neuplatní právo na odstoupení od smlouvy;
  • Informace o stávající službě a zárukách po uskutečnění nákupu;
  • Informace uvedené v článku 4.3 těchto obchodních podmínek, pokud obchodník tyto informace neposkytl smluvní straně před uzavřením smlouvy;
  • Požadavky na zrušení smlouvy v případě, že doba platnosti smlouvy bude delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou.
 6. Pokud obchodník souhlasil s opakovaným dodáním výrobků a / nebo služeb, podmínka uvedená v předchozím pododstavci se vztahuje pouze na první instanci.
Článek 6 - Právo na odstoupení od smlouvy po doručení produktů
 1. Při koupi jakéhokoliv výrobku má smluvní strana možnost tuto dohodu bez vysvětlení rozpustit během 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet dnem, kdy je produkt přijat smluvní stranou nebo jejím jménem.
 2. Během této doby bude smluvní strana s výrobkem a obalem zacházet opatrně. Smluvní strana může výrobek rozbalit nebo použít pouze v rozsahu, v jakém je možné vyhodnotit, zda si přeje výrobek ponechat. Pokud se smluvní strana rozhodne využít svého práva na odstoupení od smlouvy, vrátí zboží a všechny související vlastnosti, pokud je to přiměřeně možné, v původním stavu a balení obchodníkovi podle přiměřených a jasných pokynů poskytnutých obchodníkem.
 3. Buďte si vědomi: Produkty z YourSurprise.com jsou na vyrobeny na zakázku, a proto nemohou být vráceny. Pokud objednávka nebyla řádně vytvořena, vyřešíme problém prostřednictvím našeho zákaznického servisu.
Článek 7 - Vlastnická práva
 1. Klient musí zcela a bezpodmínečně respektovat všechna práva duševního a průmyslového vlastnictví spojená s jakýmikoli produkty poskytovanými YourSurprise.com.
 2. YourSurprise.com nezaručuje, že položky poskytnuté klientovi neporušují práva duševního a / nebo průmyslového vlastnictví třetích stran a nepřijímá odpovědnost za jakékoli nároky třetích stran na základě předpokladu, že produkt poskytovaný společností YourSurprise.com porušuje práva třetích osob.
Článek 8 - Výjimky z odstoupení od smlouvy
 1. Pokud smluvní strana nemá právo na odstoupení od smlouvy, může obchodník učinit výjimku pouze tehdy, pokud to obchodník včas oznámí před uzavřením smlouvy.
 2. Výjimky z práva na odstoupení od smlouvy se vztahují výhradně na produkty:
  • které byly vytvořeny obchodníkem ke specifikacím dohodnutým se smluvní stranou;
  • Které jsou jasně osobní povahy;
  • Které vzhledem k jejich povaze nelze vrátit;
  • Které se rychle kazí;
  • K nimž je cena vázána na posuny na finančním trhu, nad nimiž obchodník nemá žádnou kontrolu;
  • Včetně samostatných novin a časopisů;
  • Včetně zvukových a obrazových záznamů a počítačového softwaru, jehož smluvní strana byla porušena.
 3. Výjimky z práva na odstoupení od smlouvy se vztahují výhradně na služby:
  • Co se týče ubytování, dopravy, restaurací nebo volnočasových aktivit, které se budou konat v určitém termínu nebo během určitého období;
  • Pokud je služba poskytnuta před uplynutím doby reflexe, s výslovným souhlasem smluvní strany;
  • Pokud jde o sázky a loterie.
Článek 9 - Ceny
 1. Během doby platnosti ceny uvedené v rámci produktů nebudou ceny nabízených produktů a / nebo služeb zvýšeny s výjimkou změn sazeb DPH.
 2. Odchylně od předchozího pododstavce může obchodník nabízet produkty a / nebo služby s variabilními cenami, pokud jsou spojeny s posuny na finančním trhu, nad nimiž obchodník nemá žádnou kontrolu. Vazba na posuny na trhu a skutečnost, že všechny ceny jsou pouze orientačními cenami, budou výslovně uvedeny.
 3. Zvýšení cen provedené do tří měsíců od uzavření smlouvy jsou platné pouze v případě, že následují právní předpisy nebo podmínky.
 4. Zvýšení cen provedené tři měsíce po uzavření smlouvy jsou platné pouze tehdy, pokud obchodník výslovně stanovil zvýšení a:
  • To vyplývá z právních předpisů nebo podmínek; nebo
  • Smluvní strana je oprávněna smlouvu zrušit před účinností zvýšení ceny.
 5. Ceny uvedené pro produkty a / nebo služby zahrnují DPH.
Článek 10 - Shoda a záruka
 1. Obchodník zaručuje, že produkty a / nebo služby splňují podmínky smlouvy, specifikace uvedené v popisu produktu, přiměřená očekávání spolehlivosti a / nebo funkčnosti a všechny právní podmínky a / nebo regulační požadavky stanovené vládou. platná ke dni uzavření dohody.
 2. Záruka nabízená obchodníkem, výrobcem nebo dovozcem nesnižuje práva a povinnosti smluvní strany vůči obchodníkovi, pokud by obchodník nesplnil povinnosti vyplývající ze zákona a / nebo podmínek vzdálené smlouvy.
Articolo 11 - Dodání a provedení
 1. Obchodník dbá na to, aby přijímal a prováděl objednávky produktů a vyhodnocoval požadavky na poskytování služeb.
 2. Místem dodání je adresa, kterou smluvní strana poskytla obchodníkovi.
 3. S ohledem na to, co je uvedeno v článku 4 těchto podmínek, provede obchodník přijaté příkazy v rámci profesního časového rámce, který nesmí překročit 30 dnů, pokud nebyla dohodnuta delší dodací lhůta. Pokud YourSurprise.com citoval konkrétní dodací období, rozumí se, že je to označení dodací lhůty. Pokud je doručení zpožděno nebo objednávka není částečně nebo zcela vyplněna, bude smluvní strana o stavu informována ve lhůtě jednoho měsíce po umístění objednávky. V takovém případě má smluvní strana právo smlouvu zrušit a požadovat náhradu vzniklých škod.
 4. V případě zániku podle předchozího pododstavce bude částka zaplacená smluvní stranou obchodníkovi vrácena co nejrychleji ve lhůtě 30 dnů po zrušení.
 5. Pokud se doručení objednaného produktu ukáže jako nemožné, obchodník se bude snažit poskytnout podobnou položku jako náhradu. Obchodník nejpozději při doručení jasně a srozumitelně sdělí, že byl poskytnut náhradní výrobek. Výjimky z práva na odstoupení od smlouvy se nevztahují na náhradní položky. Náklady na vrácení zásilky hradí obchodník.
 6. Rizika spojená s poškozením a / nebo ztrátou výrobku leží na obchodníkovi až do okamžiku doručení smluvní straně, není-li výslovně dohodnuto jinak.
 7. YourSurprise.com nenese odpovědnost za tiskové chyby na svých produktech v důsledku nesprávných informací poskytnutých smluvní stranou. Totéž platí pro všechny ostatní informace poskytnuté smluvní stranou, včetně informací týkajících se adresy a údajů o doručení atd.
Článek 12 - Trvání transakce
 1. Smluvní strana může kdykoli zrušit smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou s přihlédnutím k dohodnutým podmínkám pro zrušení a maximální výpovědní lhůtě jeden měsíc.
 2. Dohoda, která byla uzavřena na dobu určitou, může trvat nejvýše dva roky. Pokud smlouva obsahuje podmínky pro prodloužení na dálku, pokud smluvní strana nestanoví jinak, smlouva bude prodloužena na dobu neurčitou a výpovědní lhůta nepřesáhne jeden měsíc po prodloužení smlouvy.
Článek 13 - Platba
 1. Pokud není dohodnuta delší doba splatnosti, musí být dlužná částka, kterou dluží smluvní strana, zaplacena ve lhůtě 14 dnů po dodání produktu nebo v případě dohody o poskytování služeb ve lhůtě 14 dnů po poskytnutí služby.
 2. V případě, že smluvní strana nezaplatí ve stanovené lhůtě, bude dlužná částka pokaždé zvýšena o další administrativní náklady ve výši 69 Kč.
 3. V případě nezaplacení smluvní stranou má obchodník v rámci zákonných mezí právo požadovat související náklady na inkaso v rozumném rozsahu, pokud jsou tyto údaje sděleny smluvní straně před jejich inkasem.
 4. Smluvní podmínky nesmějí pro prodej produktů smluvním stranám stanovovat zálohu ve výši více než 50%. Pokud je předem stanovena záloha, smluvní strana nemá žádná práva, pokud jde o provedení příslušné objednávky nebo služby před dokončením platby předem.
 5. Smluvní strana je povinna neprodleně oznámit obchodníkovi nesprávné platební údaje.
Článek 14 - Záruka
 1. Obchodník má dostatečně přístupný postup pro podání stížností a stížnosti budou vyřízeny podle tohoto postupu.
 2. Reklamace týkající se plnění smlouvy musí být obchodníkovi předložena spolu s úplným a jasným popisem v přiměřené lhůtě poté, co smluvní strana zjistila vady.
 3. Obchodník odpoví na podané stížnosti ve lhůtě 14 dnů od obdržení stížnosti. Pokud by stížnost měla za následek předvídatelnou dobu odezvy delší než 14 dnů, obchodník do 14 dnů potvrdí přijetí reklamace a poskytne smluvní straně informaci o očekávané době odezvy.
 4. Pokud stížnost nemůže být vyřešena vzájemnou diskusí, bude výsledný spor vyřešen podle postupu pro řešení sporů.
Článek 15 - Spory
 1. Na dohody uzavřené mezi obchodníkem a smluvní stranou se vztahují pouze nizozemské právní předpisy, na které se tyto podmínky vztahují.
 2. Soud v místě podnikání YourSurprise.com je oprávněn řešit spory pouze tehdy, pokud je okresní soud také oprávněn. YourSurprise.com si však ponechává právo předložit spor autorizovanému soudu podle zákona.
 3. O spor se bude jednat pouze v případě, že smluvní strana předloží v přiměřené lhůtě obchodní stížnost obchodníkovi.
 4. Dotyčné strany se obrátí na soud teprve poté, co vyčerpají veškeré snahy o urovnání sporu ve vzájemné diskusi.
 5. Spor musí být soudu předložen písemně nejpozději tři měsíce po vzniku sporu.
 6. Řešení sporů online: http://ec.europa.eu/odr/
Článek 16 - Povinnosti smluvní strany
 1. Smluvní strana se zavazuje, že nebude mít materiál vytištěný na výrobcích a / nebo obalech, které mohou být považovány za rasově, sexuálně či jinak diskriminační povahy, a tudíž v rozporu se zákony nebo normami morálky. Je nemožné, aby YourSurprise.com ověřil, že produkty YourSurprise.com splňují tuto podmínku.
 2. Smluvní strana odpovídá za důkladnou kontrolu informací poskytnutých společnosti Yoursurprise.com a za jejich správnost a úplnost. YourSurprise.com nemůže být v žádném případě zodpovědný za kontrolu správnosti nebo úplnosti těchto informací.
 3. Smluvní strana zbaví YourSurprise.com veškerých nákladů a škod vyplývajících ze skutečnosti, že smluvní strana jednala v rozporu s podmínkami uvedenými v pododstavcích 16.1 a 16.2.
Článek 17 - Duševní vlastnictví a autorská práva
 1. Aniž jsou dotčena ustanovení uvedená jinde v těchto podmínkách, YourSurprise.com si ponechává práva a oprávnění, na která má nárok na základě zákonů o autorských právech.
 2. Veškerá média vytvořená společností YourSurprise.com v rámci smlouvy, mimo jiné včetně návrhů, náčrtků, kreseb, filmů, softwaru, textu, zvukových záznamů, elektronických souborů, jiných materiálů a produktů Překvapení, zůstávají ve vlastnictví společnosti. YourSurprise.com, bez ohledu na to, zda byly předány smluvní straně nebo jiné třetí straně, není-li dohodnuto jinak.
 3. Veškerá média poskytovaná společností YourSurprise.com, mimo jiné návrhy, náčrty, kresby, filmy, software, text, zvukové nahrávky, (elektronické) soubory, další materiály a produkty Překvapení, musí používat výhradně smluvní strana a nesmí být reprodukovány, zveřejňovány ani jinak sdíleny se třetími stranami bez výslovného souhlasu společnosti YourSurprise.com, pokud z povahy poskytnutých médií nevyplývá něco jiného.
 4. YourSurprise.com si vyhrazuje právo použít jakékoli informace získané při provádění pracovních příkazů pro jiné účely, pokud nejsou důvěrné informace sdíleny s třetími stranami.
 5. Vše na webových stránkách je výhradním vlastnictvím YourSurprise.com a nesmí být reprodukováno ani publikováno žádným způsobem bez výslovného písemného souhlasu YourSurprise.com.
Článek 18 - Doplňující nebo protichůdné podmínky

Dodatečné podmínky, které jsou v rozporu s těmito obchodními podmínkami, nesmí být pro smluvní stranu nevýhodné a musí být písemně zaznamenány tak, aby smluvní strana mohla informace snadno uložit na trvalý nosič dat. Zpět